Öğretim Elemanlarının Sosyodemografik Değişkenlere ve Üniversitelerini Değerlendirmelerine Göre İş Doyumları

Meliha TUZGÖL DOST, Fulya CENKSEVEN

ÖZ

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Bu çal  


ışmanın amacı, öğretim elemanlarının iş doyumlarını bazı

sosyodemografik
de  


ğişkenlere ve sunulan destek ve olanaklar açısından üniversitelerini değ

erlendirmelerine göre
incelemektir. Ara  


ştı

rma 193’ü Hacettepe (% 49.2) ve 199’u Çukurova Üniversitesi’nin (% 50.8)
farkl  


ı fakültelerinde çalışan 392 öğretim elemanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğ

retim
elemanlar  


ının iş doyumu düzeyini belirlemek amacıyla Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeğ

i
(Kelecio  


ğlu, Bilge ve Akman, 2006) ve bağımsız değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacı

yla
ara  


ştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğ

retim
elamanlar  


ının iş doyumlarını

medeni durum, akademik yükseltmelerle ilgili olarak üniversiteyi
objektif ve bilimsel bulma, üniversitenin bilgisayar ve internet olanaklar  


ının yeterliliğine iliş

kin
alg  


ı, üniversitenin sunduğu sosyal olanakların yeterliliğine ilişkin algı

ve üniversitenin
çal  


ışanlarda değerlilik ve aitlik hissi yaratmaya yönelik çalışmalarının yeterliliğine ilişkin alg

ıfaktörleri etkilemektedir. Bulgular do  


ğrultusunda sonuçlar tartışılmış

ve önerilerde
bulunulmu  


ş

tur.ANAHTAR KELİMELER

Job satisfaction, faculty members, university

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.