Okul Öncesi Dönem Çocukların Mizaç Özellikleri ve Annelerinin Ebeveynlik Stillerinin Çocukların Ego Sağlamlık Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Alev Önder, Asude Balaban Dağal, Dilan Bayındır

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, 55-78 aylık okul öncesi dönem çocukların mizaç özellikleri ve annelerinin ebeveynlik stillerinin, çocukların ego sağlamlık düzeylerini yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul merkez ilçelerinden basit rastgele seçim örnekleme yöntemine ile belirlenmiştir. Örneklem, toplam 367 çocuktan oluşmaktadır ve bu çocukların 198’i kız (%54), 169’u erkektir (%46).  Araştırmada, veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Çocuk Ego Sağlamlığı Ölçeği, Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği ve Anne-Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, 2015–2016 eğitim-öğretim yılı, güz döneminde toplanmıştır. Çocukların ego sağlamlık düzeyleri, mizaç özellikleri ve ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Otoriter ve izin verici ebeveynlik stilleri ile mizaç özelliklerinden sebatkârlık ve tepkiselliğin birlikte ego sağlamlığı üzerindeki açıklayıcılık oranının %33 olduğu ve aralarındaki ilişkinin de orta seviyede olduğu bulunmuştur (r=0.58, p<0,05). Açıklayıcılığa sahip değişkenlerden otoriter ebeveynlik stili en güçlü etkiye sahip değişken olarak görülmektedir ve bu iki değişken arasındaki ilişki ters yönlüdür. Araştırmanın sonuçları, Türkiye örnekleminde mizaç ve ebeveynlik stillerinin, çocukların gösterdiği ego sağlamlığı üzerinde etkisini ortaya koyması bakımından önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi dönem, Ego sağlamlığı, Mizaç, Ebeveynlik stilleri, Çoklu regresyon analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7044

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.