Öğretmenlerin Radyasyon Kavramına Karşı Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Paşa Yalçın, Tuğba Karenoğulları, Sema Altun Yalçın

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin radyasyon kavramına karşı tutum ve bilgi düzeyleri belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu’nun batısında yaklaşık ikiyüzellibin nüfuslu bir ilde ilkokul ve ortaokullarda farklı branşlarda çalışan 274 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla kişisel bilgi anketi ve daha önce Torun, Yalçin ve Altun Yalçin (2011) tarafından geliştirilen radyasyon kavramına karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Örneklemdeki öğretmenlerin cinsiyet durumlarına, mezun oldukları fakülte durumlarına, çalışılan kurum durumuna ve çalışılan okul kademesi durumlarına göre değerlendirme yapılıp elde edilen görüşlerinin karşılaştırılmasında bağımsız t-testi uygulanmıştır. Örneklemdeki öğretmenlerin eğitim verdikleri branş ile ilgili grup değişkenleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, mezun olunan üniversitenin bulunduğu bölge ve öğretmenlerin eğitim durumlarıyla ilgili grup değişkenleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler arasında eğitim düzeyi, mezun olunan üniversitenin bulunduğu bölge, mezun olunan fakülte, çalışılan kurum, eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmazken, öğretmenlerin cinsiyetleri ve eğitim verdikleri branş değişkenlerine göre anlamlı fark bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Fizik eğitimi, Radyasyon, Radyasyon eğitimi, Radyasyon kavramına karşı tutum, Radyasyon ve insan


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7034

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.