Tekrarlanan ve Bir Kez Cinsel İstismara Maruz Kalan Ergenlerin Riskli Davranışları

Nilüfer Koçtürk, Filiz Bilge

ÖZ

Tekrarlanan cinsel istismar (TCİ) bireysel ve toplumsal yönden önemli sorunlardan biridir. TCİ mağdurlarının riskli davranışlarının belirlenmesi bildirimde bulunmayan mağdurların belirlenmesinde, mağdurlara gerekli psikososyal hizmetlerin düzenlenmesinde ve yeniden cinsel istismar (Cİ) yaşamalarının önlenmesinde yararlı olacaktır. Bu amaçla, betimsel bir araştırma olan bu çalışmada TCİ’ye maruz kalan, bir kez Cİ’ye maruz kalan ve Cİ’ye maruz kalmamış ergenlerin riskli davranışları incelenmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların tamamı kızdır ve yaş aralığı 15-18’dir (X ̅=15.96, SS=0.81). Her üç gruptan da 70’er ergen olmak üzere toplam 210 ergen araştırmaya katılmıştır. Riskli Davranış Ölçeği (Gençtanirim ve Ergene, 2014) kullanılarak veriler toplanmıştır. Analizler sonucunda, TCİ’ye maruz kalan ergenlerin sigara ve alkol kullanımı, intihar ve okul terki eğilimi boyutundaki riskli davranışlarının karşılaştırma grubundan ve bir kez Cİ’ye maruz kalanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. TCİ’ye maruz kalan ergenlerin anti-sosyal davranışlarının karşılaştırma grubunda yer alan ergenlerinkinden farklı olduğu, beslenme boyutunda ise üç grup arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, tekrarlanan ve bir kez Cİ’ye maruz kalan ergenlerin riskli davranışlarının azaltılması ve önlenmesi için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çocuk, Ergen, Cinsel istismar, Tekrarlanan cinsel istismar, Riskli davranış


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7000

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.