Geleneksel Öğretim ile PowerPoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi

Mustafa Akdağ, Hidayet Tok

ÖZ

Bu araştırma, Yükseköğretim Programı’nda bulunan İngilizce dersinin öğretiminde, geleneksel öğretim yöntemleri ve bilgisayar destekli PowerPoint sunum materyali ile yapılan öğretimin, öğrencilerin erişileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2002-2003 öğretim yılı ikinci döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütülmüştür. Araştırmada denk olmayan kontrol gruplu öntest/son-test deneysel desen kullanılmıştır. Seçkisiz atama yoluyla Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü deney grubu, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Hazırlanmış olan PowerPoint ders materyali 17 slayt dizisinden oluşmaktadır. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son-test ve erişi puanları arasında, PowerPoint sunum destekli öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

PowerPoint sunum materyali, geleneksel öğretim, erişi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.