PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Matematiksel Davranış ve Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Değişkenlerin Çok Gruplu Hibrit Modelleme ile İncelenmesi

Melek Gülşah Şahin, Yıldız Yıldırım

ÖZ

Bu araştırmanın amacı PISA 2012 Türkiye örnekleminde matematiksel davranış ve matematik okuryazarlığını etkilediği düşünülen araçsal motivasyon, matematik benlik kavramı, matematik özyeterliği, matematik kaygısı, matematik ilgisi değişkenleri ile birlikte tanımlanan hibrit modeli test etmek ve modelin cinsiyet ve okul türü (genel lise, anadolu lisesi, meslek lisesi) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu doğrultuda yapılan ilişkisel araştırmanın evrenini PISA 2012’ye Türkiye’den katılan 4848 öğrenci, örneklemini ise Öğrenci Anketi’nin B formunu alan 15 yaş grubu 1441 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak PISA 2012 “Öğrenci Anketi-B formu” ve “Matematik Okuryazarlığı Testi” kullanılmıştır. Uyum indeksleri incelendiğinde ilk aşamada kurulan hibrit model ve her bir grup için model-veri uyumunun sağlandığı ve cinsiyet ile okul türü açısından modelin farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca yol katsayıları incelendiğinde matematik okuryazarlığı değişkeninin en iyi yordayıcısının matematik özyeterliği olduğu ve matematiksel davranış değişkeninin en iyi yordayıcısının matematik ilgisi olduğu görülmüştür. Matematik özyeterliğinin matematik okuryazarlığını yordamada ve matematik ilgisinin ise matematiksel davranışı yordamada pozitif düzeyde büyük etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonucunda kurulan modelin matematiksel davranışın %44’ünü, matematik okuryazarlığının ise %39’unu açıkladığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik Okuryazarlığı, Matematiksel Davranış, PISA 2012, Çok Gruplu Hibrit Model, Okul Türü, Cinsiyet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6837

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.