6‐8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ömer Faruk Kabakçı, Fidan Korkut

ÖZ

Bu çalışmada, 6‐8. sınıftaki öğrencilerin sosyal‐duygusal öğrenme (SDÖ) becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyoekonomik düzey (SED)’e göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 431 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, Kabakçı (2006) tarafından geliştirilen Sosyal‐Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ) kullanılmıştır. Veriler bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin SDÖ becerileri ve iletişim becerileri, erkek öğrencilere göre iyi düzeydedir. Altıncı sınıf öğrencilerinin SDÖ becerileri, 8. sınıf öğrencilerden iyi düzeydedir. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin stresle başa çıkma becerileri, 8. sınıf öğrencilerine göre; 6. sınıf öğrencilerinin kendilik değerini arttıran becerileri, 8. sınıf öğrencilerine göre iyi düzeydedir. Alt SED’e sahip öğrencilerin stresle başaçıkma becerileri, üst SED’ e sahip öğrencilere göre iyi düzeydedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal‐duygusal öğrenme, sosyal‐duygusal öğrenme becerileri, 6‐8. sınıftaki öğrenciler, temel önleme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.