Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının 5 ve 6 Yaş Grubu Çocukların Okul Olgunluğu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çağla Gür, Nurcan Koçak, Muharrem Sağlar

ÖZ

Bu araştırmada Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 5 ve 6 yaş grubu çocukların okul olgunluğu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 77 deney 76 kontrol grubu olmak üzere toplam 153 çocuk üzerinden sonuçlandırılmıştır. 5 yaş grubunda 63, 6 yaş grubunda 90 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 73’ü kız 80’i erkektir. Çalışma deneme modelinde olup, öntest/ sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Çalışma kapsamında deneme grubuna Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programı uygulanmıştır. Çalışmada öntest ve sontest olarak Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği kullanılmıştır. Deneme ve kontrol gruplarının (öntest, sontest) puanları arasında fark olup olmadığının belirlenmesinde, bağımsız t testi kullanılmıştır. Ayrıca deneme ve kontrol gruplarının kendi içerisindeki ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla farklılıkları test etmek için (öntest-sontest) ise bağımlı t-testinden yararlanılmıştır. Farklılıkların test edilmesi için 0.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Çok Boyutlu Bakış Açılarıyla Düşünme Eğitimi Programının okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 5 ve 6 yaş grubu çocukların okul olgunluğu üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Uygulanan Program 5 yaş grubu çocuklarının okul olgunluğu puanlarını daha çok arttırmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Düşünme eğitimi, Çocuklarda düşünme, Okul olgunluğu, Okul öncesi dönem, Çocuklar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6760

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.