Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması

Veli Duyan, Selahattin Gelbal

ÖZ

Bir çocuğu sevmek, karşılıksız sevginin en kabullenilmiş  şekillerinden biridir. Türk toplumunun çocukları sevdiği eskiden beri söylenegelmektedir. Bununla birlikte insanların çocukları sevip sevmediklerini geçerli ve güvenilir bir ölme aracı ile değerlendirme gereksinimi hissedilir olmuştur. Bu gereksinimi karşılamak üzere gerçekleştirilen çalışma, Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’nin Türkiye için geçerliğini ve güvenirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 243 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değeri 0.92, test‐ tekrar test güvenirliği ise 0.85 olarak bulunmuştur. Geçerlik için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçekte bulunan 14 maddenin tamamının birinci boyutta yüksek faktör yüküne sahip olduğu; birinci faktöre ait toplam değişkenliği % 51.83 olduğu bulunmuştur. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Barnett Çocuk Sevme Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çocuk sevme, tutum, ölçek

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.