Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak TA ve Değerler

Ali Karababa, Bülent Dilmaç

ÖZ

Bu araştırmanın amacı ergenlerde yalnızlığın Transaksiyonel Analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Denizli ilinin Pamukkale ve Merkezefendi merkez ilçelerinde çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 683 ergenden (405 kız-278 erkek) oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcılarına “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, “Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Ölçeği”, “Yaşam Pozisyonları Ölçeği” ve “İnsani Değerler Ölçeği” sunulmuştur. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılığıyla .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veriler korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma bulguları ergenlerde Transaksiyonel Analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerlerin yalnızlık düzeyinde rol oynadığını göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazınıyla ilişkisi içinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yalnızlık, Transaksiyonel analiz ego durumları, Yaşam pozisyonları, İnsani değerler, Ergen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6739

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.