Çevre Eğitiminin Çevreye Duyarlı Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Gamze Yücel Işıldar, Feriha Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmada, ‘çevre’ konularında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, çevre ve doğa korunmasına ilişkin teorik derslerde edindikleri bilgileri, davranışlarına aktarıp aktaramadıkları, yani sahip oldukları ‘çevre bilgisi’ ile gösterdikleri ‘çevreci davranışlar’ arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, sosyodemografik parametrelere bir örnek olarak ‘cinsiyet’in çevre bilgisi ve çevreci davranış üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Bu amaçla, çevre bilgisini ve çevreci davranışları ölçen, iki farklı bölümden oluşan anket formu çevre alanında eğitim alan, Gazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Çevre Sağlığı Programı öğrencilerine ve kontrol amaçlı Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Bölümü öğrencilerine uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, çevre alanında eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında ‘çevre bilgisi’ alanında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t=0.652, p> 0.05).   Ancak, Çevre Sağlığı öğrencilerinin, çevreci davranışlar göstermek konusunda daha duyarlı oldukları, çevreyi koruyan davranış kalıplarını daha fazla uyguladıkları, istatistiksel olarak anlamlı bir  şekilde ortaya konmuştur (t=2.039, p< 0.05).  Yapılan çalışmada, cinsiyetin, çevre bilgisi ve çevreci davranışlar üzerinde etkili bir faktör olmadığı ortaya çıkmış, cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, öğrencilere neden çevreyi korumak gerektiği ve çevre sorunlarının önemi yeterince kavratıldığında, pozitif davranışlar sergileyebilmektedirler. Dolayısıyla, eğitimin her boyutunda, “çevre eğitimi” alanına özel bir önem verilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre bilgisi, çevre eğitimi, çevreci davranışlar, duyarlılık

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.