Mekanik Konularındaki Kavramları Anlama Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerine Cinsiyetin Etkisi

Salih Ateş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversite birinci sınıfta okuyan öğrencilerin mekanik konularındaki kavramları anlama düzeyleri ve problem çözme yetenekleri ile Cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın birinci sınıflarında okuyan toplam 242 (kız=125, erkek=117 ) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere dönemin başında Kuvvet Konuları Kavram Testi (KKKT) öntest olarak uygulanmıştır. Dönem sonunda KKKT ve Temel Mekanik Bilgi Testi (TMBT) sontest olarak uygulanmıştır. Sonuçlar, kız ve erkek öğrencilerin son‐TMBT puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını, fakat kız ve erkek öğrencilerin hem ön‐KKKT hem de son‐KKKT puan ortalamaları arasında erkek öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, kız ve erkek öğrencilerin fizik başarıları arasındaki ilişkinin, başarıyı ölçmek için kullanılan veri toplama araçlarındaki soruların içeriğine bağlı olduğunu ve klasik fizik problemlerini çözmenin kavramsal anlamanın gerçekleştiği anlamına gelmeyeceğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Mekanik, kavramsal anlama, problem çözme yetenekleri, cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.