1980 - 2014 Türk Milli Eğitim Şura Kararları ile Tebliğler Dergisi Fihristlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Sezen Tofur, Ahmet Aypay, Cemil Yücel

ÖZ

Bu çalışmada 1980 – 2014 Türk Eğitim Politikalarının, Milli Eğitim Şura kararları ve Tebliğler dergileri fihristleri yolu ile Fullan’ın Eğitimsel Dönüşüm Modeli boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel yöntemlerden tarihsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yazılı belgelerden elde edilen dökümlerden Eğitimsel Dönüşüm Modeli’nin beş boyutundan faydalanılarak kodlamalar yolu ile çalışma başlıkları elde edilmiştir. Frekans dağılımları yapılarak yüzdelik oranlar hesaplanmıştır. Araştırma 1980 – 2014 yıllarını kapsamaktadır. 1980 sonrası yayımlanan 9 Milli Eğitim Şurası ve 33 Tebliğler Dergisi fihristi çalışılan başlıklar yönünden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar en çok çalışılan konuların Milli Eğitim şuralarında ‘çalışma koşullarını geliştirme’ boyutu Tebliğler dergisi fihristlerinde ‘müfredat çalışmaları’ boyutu olduğunu göstermiştir. ‘Öğretmen öğrenmeleri’ boyutu ile ilgili kararlar Tebliğler Dergileri’nde de Milli Eğitim Şuraları’nda da en az çalışılan karar başlıklarını oluşturmaktadır. 1980 – 2014 yıllarında yapılan tüm Milli Eğitim Şuraları’nda Eğitimsel Dönüşüm Boyutlarının tamamını temsil eder nitelikte gündem maddeleri yer almamaktadır. Bu durum şuralarda alınan öğretmen öğrenmeleri kararlarına uygulanma sırasında yeterince önem verilmediğini göstermektedir. Eğitimsel politikaların yapılandırılmasında ve geliştirilmesinde, eğitimsel dönüşümün tüm boyutlarına aynı derecede önem verilip bir bütün olarak çalışılması gerektiği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim politikaları, Milli eğitim şuraları, Tebliğler dergileri, Eğitimsel dönüşüm, Tarihsel araştırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6595

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.