Ergenlerin Okula Bağlanmalarının Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı, Okul Öfkesi ve Yaşam Doyumu

Firdevs Savi Çakar, Zeynep Karataş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ergenlerin benlik saygısı, okul öfkesi ve yaşam doyumunun okula bağlanmayı anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 369 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği (Lise Formu), Yaşam Doyumu Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve Çok Boyutlu Okul Öfkesi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Hiyerarşik Regresyon Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde okula bağlanmanın alt boyutları (okula bağlanma, arkadaşa bağlanma ve öğretmene bağlanma) ile okul öfkesi alt boyutları ve yaşam doyumu arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Araştırmada kurgulanan regresyon modellerinde ise öfke yaşantısı ve düşmanlık alt boyutları ile yaşam doyumunun okula bağlanma alt boyutunu anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Ayrıca öfke yaşantısı, düşmanlık ve olumlu başa çıkma alt boyutları ile yaşam doyumunun arkadaşa bağlanma alt boyutunu; yıkıcı ifade ile düşmanlık alt boyutları ve yaşam doyumunun öğretmene bağlanmayı yordadığı ve modele anlamlı düzeyde katkı verdikleri görülmüştür. Ancak benlik saygısının okula bağlanma alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordamadığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçların ergenlerin okula bağlanmalarının artırılması için yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği ve yeni çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, Okula Bağlanma, Okul Öfkesi, Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6573

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.