Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumları ve Araştırmalara Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği

Fatih Baş

ÖZ

Eğitimin kalitesini yükseltmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli amaçlardan biri olup bu doğrultuda her yıl tek bir disiplin de bile yüzlerce araştırma gerçekleştirilmektedir. Fakat bu araştırmaların eğitimin yürütüldüğü okullara ne derece ulaştığı tartışmaya açık bir konudur. Bu araştırma da eğitim araştırmalarının matematik öğretmenlerinin mesleki gelişim sürecindeki yerinin, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının ve bu tutumlarının oluşumunda etkili olabilecek değişkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 315 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiş bir tarama araştırmasıdır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Matematik Öğretmenleri Perspektifinden Eğitim Araştırmaları Formu isimli bir form kullanılarak toplanmıştır. Üç bölümden oluşan bu form; birinci bölümü katılımcıların demografik bilgilerini, ikinci bölümü matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde kullandıkları kaynakları, üçüncü bölümü ise matematik öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, ki-kare testi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ışığında; matematik öğretmenlerinin sadece küçük bir bölümünün eğitim araştırmalarını takip ettiği ve mesleki gelişim süreçlerinde en fazla kullandıkları bilgi kaynağının internet olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları ve mezun oldukları program ile eğitim araştırmalarını takip etmeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. Deneyim yılı ve mezun olunan program değişkenlerinin matematik öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 1-5 yıl deneyime sahip katılımcıların 6-10 yıl ve 11-15 yıl deneyime sahip katılımcılara ve ilköğretim matematik eğitimi programından mezun olan katılımcıların orta öğretim matematik öğretmenliği programından mezun olan katılımcılara kıyasla daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim araştırmaları, Matematik öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumu, Öğretmenlerin mesleki gelişim süreci, Matematik eğitim araştırmalarının takibi, Makale


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6533

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.