Fen Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme ve Sosyal Medya Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi

Devrim Akgündüz, Orhan Akınoğlu

ÖZ

Bu araştırma, fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin akademik başarıya ve motivasyona etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli olarak karma desenin kullanıldığı bu çalışma, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında bir devlet ilköğretim okulunun 7. sınıfına devam eden 74 öğrenci ile “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grupları; yüz yüze öğrenme uygulanan kontrol grubu (KG), harmanlanmış öğrenme uygulanan deney grubu-1 (DG1) ve sosyal medya destekli öğrenme uygulanan deney grubu-2 (DG2)’den oluşmuştur. Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı ve motivasyonlarına etkisini tespit etmek için akademik başarı testi (ABT) ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği (FÖYMÖ) kullanılmış ayrıca yöntem ve uygulamalar hakkında deney grubu öğrencilerine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 17 programında One-Way Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) ile yapılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, harmanlanmış öğrenmenin başarıyı ve motivasyonu yüz yüze öğrenmeye göre anlamlı bir şekilde artırdığı görülürken; sosyal medya destekli öğrenmenin başarı ve motivasyona olumlu bir şekilde etki ettiği ancak yüz yüze öğrenmeye göre anlamlı bir fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenme arasında da başarı ve motivasyon açısından anlamlı bir fark oluşmamıştır. Öğrenci görüşmeleri için yapılan nitel veri analiz sonuçları nicel sonuçları destekler niteliktedir.

ANAHTAR KELİMELER

Harmanlanmış öğrenme, Sosyal medya destekli öğrenme, Sosyal medya, Fen eğitimi, Motivasyon, Akademik başarı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6444

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.