Öğretmen Adaylarının BİT Becerileri Işığında Teknopedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma

Mehmet Ersoy, Işıl Kabakçı Yurdakul, Beril Ceylan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Teknopedagojik İçerik Bilgisi’ne (TPİB) odaklanan bir deneysel uygulama öncesi ve sonrasındaki TPİB yeterliklerinin BİT kullanım düzeyi, BİT kullanım aşamaları ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmada deneme modellerinden öntest-sontest kontrol grupsuz yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 61 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaca uygun olarak TPACK-deep Ölçeği ile BİT Kullanım Aşamaları ve BİT Kullanım Düzeyleri anketleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda TPİB yeterliklerine odaklanan deneysel uygulamanın etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Deneysel uygulamanın sonrasında orta düzeyde olan TPİB yeterliklerinin ileri düzeye yükseldiği görülmüştür. Buna ek olarak TPACK-deep Ölçeği alt boyutları olan tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma alanlarının her birinde ilerleme görülmüştür. Öğretmen adaylarının uygulama sonunda BİT kullanım aşamalarının olumlu yönde değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının BİT kullanım düzeyi arttıkça TPİB yeterliklerinin de yükseldiği belirtilmiştir. TPİB yeterlikleri ile cinsiyet arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. BİT kullanım aşamaları ile TPİB yeterlikleri alt alanları arasındaki ilişki incelendiğinde ise orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak bir dizi öneri getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Teknopedagojik içerik bilgisi, teknoloji entegrasyonu, yeterlik tabanlı öğretim, insan-bilgisayar etkileşimi, yükseköğretim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6345

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.