Argümantasyon Temelli Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi

Fatma Torun, Salih Şahin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı argümantasyon temelli öğretimin yapıldığı yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin oluşturdukları argüman düzeylerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili merkez ilçede bulunan Şehit Cem Özgül Ortaokulu’nda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam etmekte olan 15’i erkek, 18’i kız olmak üzere toplam 33 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşması için belirlenen çalışma grubunun yer aldığı sınıfta sosyal bilgiler dersi argümantasyon temelli yürütülmüştür. Problem durumuna bağlı olarak öğrencilerin oluşturdukları argümanların düzeyini belirlemek için Erduran, Simon ve Osborne (2004) tarafından geliştirilen “Argümantasyon Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda argümantasyon temelli öğretiminin yapıldığı yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin ilk etkinlikte en fazla Düzey 2 seviyesinde, ikinci etkinlikte Düzey 3 seviyesinde, üçüncü etkinlikte Düzey 5 seviyesinde, dördüncü ve beşinci etkinliklerde ise Düzey 4 seviyesinde argüman ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu öğrencilerin argüman düzeylerinde süreç boyunca olumlu bir gelişme olduğu, argüman düzeylerinin ve kalitelerinin arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca öğrencilerin oluşturdukları argüman düzeylerinin haftalık etkinlikler açısından farklılıklar gösterdiği, özellikle öğrencilerin meslek seçimi gibi kendilerini daha yakın hissettikleri etkinliklerde daha fazla çürütücü kullandıkları, argümanlarında güncel konulara yer verdikleri de ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan hareketle sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında argümantasyon yöntemine uygun tasarlanmış etkinliklere daha fazla yer verilmesi, öğrencilerin daha fazla sayıda ve daha kaliteli argümanlar oluşturabilmeleri amacıyla öğretmenlerin argümantasyon yöntemine uygun ortamlar hazırlamaları gerektiği şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Argümantasyon, Eylem araştırması, Sosyal bilgiler, Argüman düzeyi, İddia, Kanıt, Çürütücü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6322

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.