Okula Hazırbulunuşluk ve Okula Başlama Yaşı: Türk Öğretmen ve Ailelerin Yeni Eğitim Politikası Üzerine Görüş ve Deneyimleri

Mehmet Buldu, Sühendan Er

ÖZ

Bu çalışmada Türk öğretmen ve ailelerin çocukların okula hazırbulunuşlukları üzerine görüşleri ve okula başlama yaşı üzerine ortaya konan eğitim politikasıyla ilintili deneyimleri incelenmiştir. Çalışma 268 öğretmen ve 400 aile bireyinin katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış mülakatların temel veri toplama teknikleri olarak kullanıldığı yorumlayıcı, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri analizinde ise kuram oluşturma yöntemine başvurulmuştur. Araştırma bulguları öğretmen ve ailelerin okula başlama yaşına bağlı olarak ilk elden deneyimledikleri olası sonuçları ve çocukların deneyimlerine ilişkin endişelerini ortaya koymuştur. Çocuk ve aile özellikleri, ebeveyn tarzları, akran etkileşimi, çocukların önceki eğitsel deneyimleri ve medya/teknoloji okula hazırbulunuşluğa etki eden temel faktörler olarak değerlendirilmiştir. Okula hazırbulunuşluğa etki eden çocukların kişisel becerileri, okul, eğitim programı ve öğretmene ilişkin sorunlar da ortaya konmuştur. Okullar ve politika yapıcılar tarafından alınan önlemlerin eğitim politikası kararlarının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, ortak sorumluluk almayı teşvik etme, politikayı daha etkin bir biçimde uygulamaya dönüştürme ve geleceğe dönük politikalar geliştirme adına dönüt sağlamak için eğitim politika yapıcıları, eğitim kurum ve kuruluşları, okullar, öğretmenler, aileler ve geniş anlamda toplumun bütün bireyleri arasında işbirlikçi bir diyalog geliştirilmesinde katkı sağlayabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Okula hazırbulunuşluk, Okula başlama yaşı, Okul öncesi, İlkokul, Öğretmenler, Aileler, Eğitim reformu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6292

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.