Sosyal Adalet Liderliği, Okula Yönelik Tutum ve Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Murat Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada, okullarda sosyal adalet liderliğinin okula yönelik tutum ve okul bağlılığı ile ilişkisi, lise öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya Ankara iline bağlı 7 merkez ilçede yer alan 11 devlet lisesinde öğrenim görmekte olan 530 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği (SALÖ), Okula Yönelik Tutum Ölçeği (OYTÖ) ile Okul Bağlılığı Ölçeği (OBO) uygulanmıştır. Araştırma verileri aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson korelasyon gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve Yol Analizi gibi yapısal eşitlik modellemesi (YEM) teknikleri ile analiz edilmiştir. Bulgular, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışını orta düzeyde sergilediklerini göstermiştir. Katılımcıların okula yönelik tutum ile okul bağlılığı puan ortalamaları da orta düzeydedir. Sosyal adalet liderliği ile okula yönelik tutum ve okul bağlılığı arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. YEM analizleri sosyal adalet liderliğinin okula yönelik tutum ile okul bağlılığının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Aracılık testi sonucunda ise sosyal adalet liderliği ile okul bağlılığı arasında okula yönelik tutumun kısmi aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde sosyal adalet liderliğinin öğrencilerin okula yönelik algılarının biçimlenmesinde önemli etmenlerden biri olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal adalet liderliği, Okul bağlılığı, Okula yönelik tutum, Öğrenci, Müdür


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6281

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.