İki Boyutlu Benlik Saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tayfun Doğan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Tafarodi ve Swan (2001) tarafından geliştirilen Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklemde psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden toplam 604 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri madde analizi, iç tutarlık, test-tekrar test, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. DFA sonucu ölçeğin özgün formunda olduğu gibi iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı Kendini Sevme alt boyutu için .83, Özyeterlik alt boyutu için ise .74 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise her iki alt boyut için .72 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular, Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin benlik saygısını ölçmede kullanılabilecek yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Benlik saygısı, ölçek uyarlaması, faktör yapısı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.