Dağıtılmış Liderlik İle Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yaşar Adıgüzelli

ÖZ

Bu araştırmada dağıtılmış liderlik ile örgütsel güven arasındaki ilişki, öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya İzmir ilinde yer alan 15 kamu lisesinde görev yapan 410 öğretmen katılmıştır. Araştırma verileri Dağıtılmış Liderlik Envanteri (DLE) ve Örgütsel Güven Ölçeği (ÖGÖ) ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra Pearsonkorelasyon ve çoklu hiyerarşik regresyon teknikleri ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin liderlik işlevlerini orta düzeyde gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel güven algılarının da orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Korelasyon analizi dağıtılmış liderlik ile örgütsel güven arasında orta düzeyde ilişkinin olduğunu göstermiştir. Son olarak dağıtılmış liderliğin, örgütsel güvenin anlamlı bir yordayıcısı olduğu da belirlenmiştir. Bulgulara dayalı olarak örgütsel güvenin oluşumunda okullarda liderliğin dağıtılmış olmasının önemli bir rolü olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Dağıtılmış liderlik, Örgütsel güven, Liderlik, Okul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6218

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.