Ev Merkezli Anne-Bebek Etkileşim Programının Annelerin Duyarlılık ve Karşılıklı Etkileşim Davranışları ile Bebeğin Gelişimine Etkisi

Ayşegül Ulutaş, Ayşe Belgin Aksoy

ÖZ

Bu araştırma, Ev Merkezli Anne-Bebek Etkileşim Programı’nın (EMABEP) annelerin duyarlılık ve karşılıklı etkileşim davranışları ile bebeğin gelişimine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Malatya merkezde bulunan 9-12 aylık 44 bebek ve annesi (22 deney, 22 kontrol) ile yürütülmüştür. Araştırmada bilgi toplamak için Genel Bilgi Formu, Duyarlılık Testi, Karşılıklılık Testi ve Denver Gelişimsel Tarama Testi II kullanılmıştır. Araştırmada ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu model kullanılarak deneysel bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma, frekans, oran) kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren niceliksel verilerin iki grup karşılaştırmalarında Bağımsız Gruplar t Testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren değişkenlerin grup içi karşılaştırmalarında Bağımlı Gruplar t Testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin grup içi karşılaştırmalarında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; deney ve kontrol grubundaki annelerin duyarlılık davranışı ön test ve son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki annelerin karşılıklılık testi ön test ve son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki bebeklerin kişisel-sosyal, ince motor ve kaba motor alanda ön test-son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu (p<0.05), dil alanında anlamlı fark olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Anne-bebek etkileşimi, duyarlılık, karşılıklılık, bebek gelişimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6180

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.