Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği)

Mehmet Üstüner, Hasan Demirtaş, Melike Cömert

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla “öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının; adayların cinsiyetleri, okumakta oldukları bölüm/programın türü, ÖSS’de tercih sıraları, yaşadıkları çevre, ailenin sosyoekonomik düzeyi (SED), kaçıncı sınıfta oldukları, öğrenim türü ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın örneklemini bölümlerden oranlı küme örnekleme yoluyla, sınıflardan da oranlı eleman örnekleme yoluyla seçilen toplam 593 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğretmen adaylarının tamamına veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen ve Likert tipi beşli olarak derecelendirilen tek boyutlu bir ölçme aracı olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile dışsal nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları arasında anlamlı farklılığın olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile adayların cinsiyetleri, okumakta oldukları bölüm/programın türü, okumakta oldukları programı ÖSS’de tercih sıraları, yaşadıkları çevre ve ailenin sosyoekonomik düzeyi (SED) arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.   

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğini tercih nedeni.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.