İlköğretim Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algıları

Erdinç Çakıroğlu, Mine Işıksal

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algıları ve tutumlarının cinsiyet ve üniversite sınıf seviyesine göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını incelemektir. Çalışma, Ankara’nın ilköğretim birinci ve ikinci kademe matematik öğretmeni yetiştiren iki üniversitesinde öğrenim görmekte olan 358 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyet ve üniversite sınıf seviyesine göre anlamlı bir fark göstermediği bulunmuştur. Diğer yandan ise, öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algılarının cinsiyet ve üniversite sınıf seviyesine göre anlamlı bir fark gösterdiği, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla anlamlı düzeyde daha yüksek ortalamaya sahip oldukları bulunmuştur. Sınıf seviyesine göre ise bulgular, son sınıf öğrencilerinin en yüksek, ikinci sınıf öğrencilerinin ise en düşük ortalamaya sahip olduklarını göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen adayları, matematiğe yönelik özyeterlik algısı, matematiğe yönelik tutum.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.