Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Biçimleri

Gülay Ekici

ÖZ

Bu çalışma, meslek lisesi öğretmenlerinin öğretim biçimlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Ankara’da farklı meslek liselerinde görev yapan 174 öğretmene öğretim biçimi ölçeği uygulanmıştır. Ölçek 30 madde içermektedir. Ölçekte görsel, işitsel, dokunsal, hareketsel, grupsal ve bireysel öğretim biçimleri yer almaktadır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Pearson korelasyon analizi ve faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin en fazla görsel ve bireysel öğretim biçimlerini kullandıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin cinsiyetleri, kıdemleri, görev yaptığı okulun bulunduğu sosyoekonomik düzey ve branşı ile öğretim biçimleri arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca tüm öğretim biçimleri arasında 0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim, öğretim biçimi, meslek lisesi, meslek lisesi öğretmeni, öğretmen.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.