İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

Özge Erdoğan, Merve Ataş, Caner Özdemir

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazmaya hazırbulunuşluk düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel bölümünü, öğrencilerin yazmaya hazırbulunuşluk düzeyleri ve bu düzeylerin cinsiyet, yaş ve okul öncesi eğitim alma değişkenlerine göre etkilenme durumundan elde edilen veriler oluşturmaktadır. Nitel bölümünü ise, öğrencilerle yapılan görüşmeler oluşturmaktadır. Çalışma Trabzon merkez ilçesindeki üç okuldan toplam 90 ilkokul birinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Yangın (2007) tarafından öğrencilerin yazmaya hazırbulunuşluk durumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen üç ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekansları, yüzdeleri ve aritmetik ortalamaları saptanmıştır. Araştırma çerçevesinde öğrencilerin yazmaya hazırbulunuşluk düzeylerinin ele alınan değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği SPSS paket programı yardımıyla uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, öğrencilerin yaklaşık, yarısına yakınının kalemi yanlış tuttuğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğrencilerin yarısından fazlasının kâğıdı düzgün tutmadıkları ve bir kısmının gözle kâğıt arasında uygun mesafe bırakmadıkları görülmüştür. Öğrencilerin çizgileri düzgün ve doğru çizme becerileri “Orta”, el becerileri ise “Yeterli” düzeydedir. Araştırmada, öğrencilerin çoğunluğunun sağ-sol kavramı dışındaki yön kavramlarını bildikleri ortaya konulmuştur. Öğrencilerin yazmaya hazırbulunuşluk düzeyleri ve alt boyutları cinsiyetten etkilenirken yaş değişkeninden etkilenmemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin yazmaya hazırbulunuşluk düzeylerinin sadece el becerileri açısından okul öncesi eğitimi almış olma durumuna göre değiştiği görülmüştür. Ayrıca araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin yazı yazmayla ilgili olumlu görüşlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma, yazmaya hazırbulunuşluk, birinci sınıf


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6108

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.