21. Yüzyıl İlkokullarının İşlevlerinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi

Oktay Cem Adıgüzel, Seray Tatlı Dalioğlu, Onur Ergünay

ÖZ

Araştırma kapsamında, geleceğin ilkokullarının hangi işlevlere sahip olması gerektiğinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda okulların bilgi öğretme, toplumsallaştırma ve yaşam becerileri kazandırma işlevleri alanyazına ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak tasarlanan araştırma kapsamında nitel ve nicel veri toplama araçlarının beraber kullanıldığı paralel karma desende bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler için genel bilgiler ve öğretmen görüşleri anketi olmak üzere iki anket formu kullanılmıştır. Nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okulun bilgi öğretme ve yaşam becerileri kazandırma işlevlerine kıyasla toplumsallaştırma işlevine daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin toplumsallaştırma sürecinin sadece kendi sorumluluklarında değil aileler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokulların temel işlevleri arasında, çocuklara günlük yaşamda kullanabilecekleri bilgilerin kazandırılması, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerinin sağlanarak mutlu olabilecekleri mesleki hedeflerine yönelmeleri ve bir üst eğitim düzeyine geçişlerine hazırlanmaları ön plana çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İlkokullar, 21. yüzyıl, Bilgi öğretme, Toplumsallaştırma, Yaşam becerileri kazandırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6104

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.