İngiliz Dilbilimi Öğrencilerinin Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi

Derya Ergür, Tülay Saraçbaşı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde 2006-2007 Akademik Yılında, çeşitli sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin “Akademik Çalışma Becerileri”nin değerlendirilmesidir. Araştırmada, Türkoğlu, Yıldırım ve Doğanay (2000) tarafından geliştirilen ve 11 alt başlıktan oluşan “Ders çalışma ve öğrenme etkinliklerini değerlendirme testi” 189 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler ki-kare ve varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada uygulanan testte yer alan tüm sorular üzerinden güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.95 olarak bulunmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin sırasıyla planlı çalışma, derse katılma, etkili okuma, kütüphaneyi kullanma, öğrenme, sağlık ve beslenme, dinleme ve yazma becerilerinde kendilerini orta ve daha alt düzeyde yeterli olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %73.55’inin akademik çalışma becerileri adı altında bir dersin eğitim programında yer alması gerektiği görüşünde birleştikleri görülmüştür. Öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf ve mezun oldukları lise gruplarına göre bu dersin eğitim programında yer alması konusundaki görüşleri arasında farklılık olmadığı gözlenmiştir.  

ANAHTAR KELİMELER

Çalışma becerileri, öğrenme etkinlikleri, akademik başarı, yaş, sınıf, mezun olunan lise türü, cinsiyet.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.