Çokkültürlülük Bağlamında Öğretim Ortamı ve Öğretmen Yeterlikleri

Alper Başbay, Yelda Bektaş

ÖZ

Bu çalışma, kültür kavramından yola çıkılarak kültüre ilişkin farklı bakış açılarının irdelenmesi, çok tartışılan çokkültürlülük kavramının tanımlanarak kavramın temel özelliklerinin belirlenmesi, öğretme-öğrenme sürecinde çokkültürlü bir ortamın tasarlanması ve öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin ortaya konulması amacıyla kurgulanmıştır. Çokkültürlülük, 1960’lı yıllarda ABD ve Avrupa’da toplumsal çeşitliliğin artması sonucunda insan hakları hareketlerinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmış ve tarihsel süreçte farklı bakış açılarıyla ele alınmıştır. Çokkültürlülüğe yönelik farklı bakış açıları incelendiğinde, alanyazında karşıt görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Çokkültürlülüğü savunan bilim adamlarının temel savunuları, toplumsal yapının farklılıklarla zenginleşip demokratikleşmesiyken, karşıtların görüşlerinde ise çokkültürlülüğün toplumsal yapıyı ve bütünlüğü parçalayıcı bir yapıya sahip olduğu dile getirilmektedir. Bu çalışma kapsamında çokkültürlülük, toplumsal yapıya zenginlik kattığı ve parçalanmayı değil, bütünleşmeyi getirdiği düşüncesiyle ele alınmıştır. Farklı kültürel değerlerin birlikte bulunduğu sınıf ortamlarının nasıl bir yapıya sahip olduğu ortaya konularak öğretim ortamında çokkültürlülük kavramının nasıl ele alınabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda farklı kültürel değerlere sahip öğrencilerle birlikte olan öğretmenlerin sahip olması gereken çokkültürlü yeterlikler, farklı bakış açılarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin sahip oldukları yeterlikleri öğretme-öğrenme ortamında işe koşabilmeleri için kullanabilecekleri stratejiler de öğretmenlere yol gösterici olması açısından ele alınmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim, çokkültürlü öğretmen yeterlikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.