Özduyarlık ve Boyun Eğici Davranış

Ahmet Akın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, özduyarlık ile boyun eğici davranış arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini 755 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara Özduyarlık Ölçeği ile Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği uygulanmıştır. Özduyarlık ile boyun eğici davranış arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon sonucunda özduyarlığın, özsevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik alt boyutlarının boyun eğici davranışla negatif, özyargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme boyutlarının ise pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Boyun eğici davranışın özduyarlık tarafından açıklanma düzeyini belirlemek amacıyla kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum indeksleri, modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir. Path analizi sonuçları özduyarlığın, özsevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik boyutlarının boyun eğici davranışı negatif, özyargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme boyutlarının ise pozitif yönde yordadığını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Özduyarlık, boyun eğici davranış, path analizi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.