İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri

Ekber Tomul

ÖZ

Bu çalışma, ilköğretim okullarında yapılan sosyal adet uygulamaları ve uygulamaları engelleyici faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri, 147 ilköğretim okul (İstanbul, 70; Ankara, 50; Antalya, 24) yöneticisinden anket yoluyla toplanmıştır. Sosyal adalet uygulamaları ile ilgili görüşlerin öncelik sıralaması, aritmetik ortalama değerlerine göre belirlenmiştir. Genel olarak okullarda sosyal destek çalışmalarının hedef kitlesinin öncelikle gelir düzeyi düşük, uyum sorunu olan, akademik başarısı düşük ve engelli özellikteki öğrencilerin olması gerektiği belirtilmiştir. Okullarda sosyal destek çalışmaları daha çok, ekonomik düzeyi düşük öğrencilere yönelik yapılmakta ve bu tür çalışmalarda öncelikle okul kaynaklarından yararlanılmaktadır. Okul olanaklarının sınırlı olması, yeterince bilgi edinilmemesi, toplumsal duyarsızlık ve yasal düzenlemelerin sosyal destek çalışmalarını engelleyici faktörler olduğu belirtilmiştir. İlköğretim okullarında sosyal adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar denetlenmemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal adalet, ilköğretim, sosyal destek, eğitim politikası, eşitsizlikler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.