Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Politika Dökümanları

Miraç Özar

ÖZ

Bu makale, Bilgi Teknolojilerinden (BT) eğitim alanında istenilen düzeyde faydalanabilmek için gereken politika dokümanları hakkında düşünsel bir çalışmadır. Çalışmada eğitimde BT uygulamalarına geçilmeden önce tüm faaliyetlerin bir felsefi temele oturtulması ve bu felsefenin ilgili herkes tarafından iyice anlaşılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Kabul edilen felsefenin eğitim programlarının felsefesi ile paralel olması gerekmektedir. BT uygulamaları bir yandan öğrenciyi aktif kılarken, diğer yandan geleneksel yapıyı eğitimin diğer uygulamalarında sürdürmek bir çelişki olarak görünmektedir. Geliştirilecek politika dokümanlarında yer alması gereken konulardan bazıları şunlardır: Eğitimde BT uygulamalarının dayandığı temel felsefe, BT uygulamalarının planlama, uygulama ve değerlendirilmesi, ekipmanların kullanımı ve bakımı, ilgili kişilerin sorumluluk alanları, kısa ve uzun vadeli hedefler gibi. Ayrıca bu çalışmada vurgulandığı üzere, oluşturulan yazılı politika dokümanları gerçekleştirilmesi mümkün olmayan “istekler listesi” haline dönüştürülmemelidir. Aksine, bu dokümanlar işe vuruk ve gerçekçi oldukları zaman yarar sağlarlar. Son olarak, eğitimde BT uygulamaları hakkında okul bazında ya da merkezi bazda politika üretilmesi işinin bir ekip işi olduğu ve düzenlenecek hizmet-içi faaliyetlerin önemi üzerinde durulmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.