ANAOKULUNA GİDEN DÖRT-BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINA RESİMLİ KİTAPLARLA YAPILAN EĞİTİMİN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mübeccel Gönen, Meziyet Arı

ÖZ

Dil, konuşma yoluyla iletişimin devamlı olduğu ortamlarda gelişir. Çocuk, dili diğer insanlarla ilişki kurarak öğrenir ve dil, öğrenme için gereklidir.Konuşma ; ses üretmenin, ses tonunun, kalite, ritm ve kelime hâzinesinin gelişmesinden oluşan bir bütündür. Dil ise; başkalarını anlamak, onlarla iletişim kurmak için, düşünce ve kelimeleri gramatik olarak düzgün şekilde bir araya getiren, daha karmaşık bir süreçtir. Dil ve konuşmanın en hızlı geliştiği dönem de, küçük çocukluk dönemidir. Okul öncesi eğitim programlarında, çocuğun alıcı ve ifade edici dil gelişimine katkıda bulunmak için, uygulanan programı destekleyici özellikte, resimli çocuk kitaplarına yer verilmektedir. Dilin en iyi şekilde kullanıldığı kitaplar gibi, şiir ve şarkılar da çocuğa dinletilip, çocuklar sözlü dil kullanımı konusunda desteklenmelidirler. Çocuklar dili, çevredeki insanlarla etkileşimde bulunurken, nesne ve olaylar hakkında karşılıklı konuşup tartışırken, kitap okurken, oyun oynarken öğrenmektedirler. Dinleme, öğrenmenin en iyi yollarından birisidir, ancak, çocuğa bir amaca uygun olacak ve doğru cevap verecek şekilde dinlemenin öğretilmesi gerekmektedir. Resimli kitaplardaki dil ve resimlerin, anaokulu ve ilkokul çocuğu üzerinde önemli etkide bulunduğu genel olarak dünyaca kabul edilmektedir. Resimli kitap, çocuğu dil ve resimle uyardığından, aile ve öğretmene, kitabı araç olarak kullandırtma, yetişkin çocuk ilişkisinin kurulmasında ve çocuğun dil gelişiminin sağlanmasında çok yararlıdır. Resimli kitapların çocukların dil eğitiminde ne derece etkin olduğunu belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada; anaokuluna giden dört-beş yaş çocuklarına resimli kitaplarla yapılan eğitimin, dil gelişimine etkisi incelenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.