Eğitici Çizgi Romanların Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi

Yavuz Topkaya

ÖZ

Bu araştırma, 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “Ülkemiz ve Dünya” ünitesinde yer alan çevre sorunlarına dair konuların öğretilmesinde eğitici çizgi romanların ne gibi bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel metodoloji kapsamında ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Hatay ili Dörtyol ilçe merkezinde kamuya ait dört farklı ortaokulda öğrenimlerini sürdüren 160 ortaokul 6. sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. “İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği” ile “Çevresel Sorunlara Yönelik Akademik Başarı Testi” araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Öğretim, deney gruplarında araştırmacı tarafından hazırlanan eğitici çizgi romanlarla; kontrol gruplarında ise herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmenlerin tasarladığı şekilde yürütülmüştür. Uygulama dört hafta boyunca devam etmiştir. Uygulama sonunda deney ve kontrol gruplarına son testler uygulanarak çalışma sonlandırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, çok yönlü varyans analizi (MANCOVA) kullanılarak SPSS 17.00 paket programında çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, akademik başarı ile çevreye yönelik tutum üzerinde eğitici çizgi romanların deney grubu öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yarattığı sonucunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre sorunu, Eğitici çizgi roman, Sosyal bilgiler eğitimi, Akademik başarı, Çevre sorunlarına yönelik tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5713

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.