Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma

Nizamettin Koç

ÖZ

Belirli sosyo-ekonomik statüleri temsilen seçilen dört liseden araştırma örneklemine giren öğrencilerin; i) anababalarının öğrenim durumları, ii) ailelerinin aylık geliri ve iii) öğrencilerin, kendi görüşlerine göre mensup oldukları sosyo-ekonomik gruplar olarak "Bilgi Formu”nda belirledikleri cevapların liselere göre dağılımları çerçevesinde, seçilen bu dört lisenin ve bu liselerin son sınıflarından "Eşit Olasılıklı Örneklem Yöntemi" ile seçilen 300 öğrencinin, Ankara Şehri Belediye sınırları içinde bulunan ve klâsik program uygulayan liselerin son sınıflarındaki öğrencileri ailelerinin sosyo-ekonomik durumları açısından temsil edebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.