Bağlam Temelli Kimya Eğitiminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik Maddeleri Konusunu Öğrenmelerine ve Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Rıdvan Elmas, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmanın amacı bağlam temelli kimya eğitimi yaklaşımının 9. Sınıf öğrencilerinin temizlik maddeleri konusu kimya başarısına ve çevreye karşı tutumlarına olan etkisini incelemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin bilimsel süreç becerileri analizde kullanılmak üzere bir ön test ile belirlenmiştir. Bu çalışmaya sekiz sınıftan 222 tane 9. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Deney grubunda 5 hafta boyunca bağlam temelli kimya eğitimi yaklaşımına uygun ders tasarımları kullanılmış kontrol grubunda ise öğretmen merkezli bir yaklaşım uygulanmıştır. Temizlik Maddeleri Başarı Testi ve Çevre Tutum Ölçeği bütün sınıflara ön ve son test olarak uygulanmıştır. Bilimsel işlem becerileri testi sadece ön test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler MANCOVA istatistiksel yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucu, bağlam temelli kimya eğitimi ders tasarımları ile öğretmen merkezli yöntemle eğitilen gruplar arasında temizlik maddeleri konusunu öğrenmede anlamlı bir farklılık deney grubu lehine vardır ama çevreye karşı tutumda bu anlamlı farklılık gruplar arasında bulunamamıştır. Bilimsel süreç becerilerinin istatistiksel olarak temizlik maddeleri konusunu anlamaya anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Bağlam temelli eğitim, Kimya eğitimi, Temizlik maddeleri, Bilimsel süreç becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5502

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.