Planlı Bir Eğitim Düzeni Kurulmalıdır

Mahmut Adem

ÖZ

1961 Anayasası ile Türkiye planlı kalkınma politikasını benimsemşi, bunu devletin görevi saymıştır. «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek bu maksatla milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak devletin ödevidir (Md. : 41)» Ülkemizce benimsenen kalkınma biçimi, karma ekonomi düzenidir. Daha açık bir deyişle kamu ve özel kesim, ulusal ekonomik yapının ayrılmaz iki öğesidir. Bununla birlikte plan; kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için özendiricidir. Ancak Anayasanın çok açık ve kesin buyruğuna karşın, ülkemizde en büyük «kamu girişimi» olan eğitim kesimi, 17 yıldan beri bir türlü plan disiplinini benimseyememiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.