Anadolu Liselerinin Mevcut Durumuna İlişkin Bir Çalışma

Meral Aksu, Füsun Akarsu

ÖZ

Bu çalışma, araştırmacılar tarafından «1978-1982 yılları ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü Mezunlarını İzleme Çalışması'nın ikinci basamağını oluşturmak üzere hazırlanan bilgi formunun «ODTÜ Eğitim Fakültesi Anadolu Liseleri İnceleme Projesi» çerçevesinde uygulanmasından elde edilen bulguların dökümünü kapsamaktadır. Mezunları İzleme Çalışmasına ait veriler, mezunların % 70’inin öğretmen olarak istihdam edildiğini ve Anadolu Liselerinin mevcut öğretmen sayısının % 30’unu oluşturduğunu göstermektedir. Bu bulguya dayanarak mezunların öğretmenlik bilgi, beceri, ilgi ve gereksinimlerini saptamak ve ODTÜ mezunu olmayan öğretmenlerle karşılaştırmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Karşılaştırmayla ilgili veri ve yorumları içeren «Evaluation of a Teacher Training Program Through a Comparison of its Graduates and other Teachers in Terms of Their Perceptions and Performances in Anadolu Lycées» başlıklı bir makale Temmuz 1984’de «Third New-castle-Florida International Seminar» toplantısında sunulmuştur. Eldeki çalışma, Anadolu Liselerinin mevcut durumuna ışık tutmak amacıyla, öğretmen algılarından yararlanılarak hazırlanmış bir durum saptaması çalışmasıdır. Anadolu Liseleri, amaçları, öğretmen nitelikleri, İngilizce kullanımı, okul olanakları, öğretim yöntem ve teknikleri, hizmet-içi eğitim ihtiyaçları açılarından incelenmiştir. Anadolu Liselerinin mevcut durumuna ilişkin yorum ve diğer liselerle karşılaştırmaların yapılabilmesi için gerekli güvenilir, kapsamlı ve güncel istatistiksel verilere ulaşılamadığından eldeki çalışma, bulguların dökümü ile sınırlı kalmaktadır. Sonuçların, bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda bir dayanak oluşturması umulmaktadır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.