Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Mustafa Kutlu

ÖZ

Bu araştırmada, Malatya Yetiştirme Yurdu’nda kalıp lise ve ortaokula devam eden 13-18 yaşları arasında 132 öğrencinin özsaygı düzeyleri çeşitli değişkenler açısından ele alınıp incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin özsaygı düzeyi “Özsaygı Envanteri” ile ölçülmüş; öğrenciler hakkında bilgi toplamak için de “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “tek yönlü varyans analizi” ile “t-testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerinin, gelecek beklentilerinin ve algıladıkları akademik başarılarının onların özsaygı düzeyi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu, ancak öğrencilerin yurda geliş yaşının, yurtta kalma süresinin, aile bireylerini görme sıklığının, algılanan personel tutumunun onların özsaygı düzeyi üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.