Çocukların Kaygı Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet, Sosyo Ekonomik Düzey ve Ailenin Parçalanma Durumuna Göre İncelenmesi

Neriman Aral, Figen Başar

ÖZ

Bu araştırma, farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların kaygı düzeyleri üzerinde yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve ailenin parçalanma durumu gibi değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden seçilen ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıfına devam eden 300 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Çocuklar hakkında bilgi edinebilmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu" ile çocuğun içinde bulunduğu baskılı durumdan dolayı geliştirdiği kaygıyı ölçmek için “Durumluk Kaygı Envanteri” ile “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, çocukların kaygı düzeyleri üzerinde yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenlerin farklılık yaratmadığı saptanırken (p>0.05), ailenin parçalanma durumu değişkeninin istatistiksel açıdan önemli farklılık yarattığı ortaya konmuştur. (p<0.01)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.