Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Kaygı Düzeyleri

Ali Aksu, Fulya Yüksel Şahin

ÖZ

Bu araştırmada, Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanlarının kaygı düzeylerinin birimlere, cinsiyete, unvana ve kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilen bu araştırmaya 153 kişi katılmıştır. Veri elde etmek için “Kendini Değerlendirme Envanteri STA1 Formu TX2” kullanılmıştır. Toplanan veriler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Newman Keuls Testi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanlarının kaygı puan ortalamaları düşük, diğer fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki öğretim elemanlarının kaygı puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Öğretim elemanlarının kaygı düzeyleri cinsiyete, unvana ve kıdeme göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kaygı, üniversite öğretim elemanlarının kaygı düzeyleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.