İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Okulöncesi Çocuklarının Temel Matematik Becerilerinin Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Vesile Yıldız

ÖZ

Bu araştırma işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocukların temel matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kontrol gruplu öntest-sontest araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma deney ve kontrol grupları olmak üzere üç grup üzerinde gerçekleşmiştir. Deney grubunda işbirlikli öğrenme, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanılmıştır. Deney ve araştırma-kontrol grubuna eğitimi araştırmacı vermiştir. Alan kontrol grubu ise eğitimini araştırmaya katılan 6 yaş grubu okulöncesi öğrenilenlerinden almıştır. Araştırmanın verileri Matematik Başarısı Gözlem Formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi ve Scheffé Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerinde geleneksel öğretime göre daha etkili bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.