Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi

Fatma Alisinanoğlu, Aysel Köksal

ÖZ

Bu araştırma sokakta çalışan ve çalışmayan çocukların benlik kavranılan arasında fark olup olmadığını incelemek, çocukların eğitim durumları, kardeş sayıları, doğum sıraları, çalışmaya başlama yaşları ve günlük çalışma sürelerinin çocukların benlik kavramları üzerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi’ne devanı eden 9-16 yaş arası 71 erkek çocuk ile alt sosyo-ekonomik düzeyden Tarhuncu Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’na devam eden aynı yaş ve cinsiyette 71 öğrenci olmak üzere 142 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Çocukların kendileri ve aileleri ile ilgili bilgileri belirlemek amacıyla “Genel Bilgi Formu", benlik kavramlarını belirlemek amacıyla ise “Piers-Harris’in Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde “Tek Yönlü Varyans Analizi" ve “Çift Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sokakta çalışıp çalışmama durumunun çocukların benlik kavramı üzerinde önemli bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. Çocukların yaşlarının, çalışmaya başlama yaşlarının, günlük çalışma sürelerinin, eğitim durumlarının, kardeş sayılarının ve doğum sıralarının çocukların benlik kavramları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.