Araştırmaya Yönelik Kaygı ile Cinsiyet, Araştırma Deneyimi ve Araştırma Başarısı Arasındaki İlişki

Şener Büyüköztürk

ÖZ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin araştırmaya yönelik kaygılarının, araştırma dersindeki başarıyla, araştırma deneyimiyle ve cinsiyetleriyle olan ilişkisini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, eğitim bilimleri alanında öğrenim gören 142 üniversite üçüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin kişisel bilgileri ve araştırma kaygı düzeyleri uygulanan araştırma kaygı ölçeğinden, araştırma dersindeki başarı düzeyleri ise fakülte kayıtlarından elde edilmiştir. Veriler, aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiş, sonuçta araştırma deneyimi ile bu dersteki başarının araştırmaya yönelik kaygının önemli etkenleri olduğu, cinsiyetin ise etkili olmadığı bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.