Sosyal Destek Programının Etkililiği

İbrahim Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmada, ailelerinden yeterince destek görmeyen ilköğretim öğrencilerinin ana babalan üzerinde sosyal destek programının etkililiği denenmiştir. Ailelerinden yeterince destek görmeyen 26 öğrenci deney, 28 öğrenci kontrol grubuna seçilmiştir. Araştırmada, Yıldırım (1997b) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) -Öğrenci Formu kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının aile desteği öntest puan ortalamaları arasında manidar bir fark olmadığı saptanmıştır. Deney grubuna giren öğrencilerin ana babalarına sosyal destek programı uygulanmış ve dört ay sonra deney ve kontrol gruplarına sontest verilmiştir. Verilerin analizinde t testi kullanılmıştır. Sonuçta, sosyal destek programına katılan ana babaların çocuklarının aile desteği puan ortalaması manidar olarak yükselmiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal destek programı, ana babalar, öğrenciler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.