Anadolu Liseleri Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Genel İngilizce Düzeylerini Geliştirmek İçin Düzeylerini Hizmetiçi Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Görüşleri

Raşit Özen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Lisesi fen ve matematik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim programının etkililiğini araştırmaktır. Çalışma süresince, temel olarak Orlich’in AAIM (Duyarlılık, Uygulama, Kazanılan Bilgi ve Becerilerin Sınıfta ve Okulda Uygulanması ve Devam Ettirilmesi) Modeli (1979) ve Caldwell’in Modeli (1989) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, çeşitli ortaöğretim kurumlarında çeşitli düzeylerdeki fen ve matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada niteliksel veriler, katılımcıların program sonunda görev yaptıkları okullara döndükten sonra, katıldıkları programın çeşitli düzeylerine ilişkin görüşleri mülakatlar yoluyla alınmıştır. Mülakata katılan öğretmenler, belli özelliklerine (cinsiyetleri, branşları, öğretmenlik tecrübeleri, öğretmenlik yaptıkları okullara) göre grubu temsil edebilecek şekilde seçilmişlerdir. Mülakat sonuçları incelendiğinde, tüm katılımcıların programın değişik basamakları ile ilgili olarak aynı görüşü paylaştıkları bulunmuştur. Araştırma sonuçları; programın farklı düzeylerinde, katılanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amacıyla, çeşitli yöntem, teknik, faaliyetler ve çeşitli kaynakları kullanmaya yönelik kurumsal çabaların varlığını ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık, katılımcılar okullarına döndüklerinde, program esnasında öğrendiklerini sınıflarında uygulayamadıklarını ve devam ettiremediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, bir hizmetiçi eğitim programının etkililiğinin ve başarısının, program esnasında öğretmen tarafından mesleğinde geliştirilen bilgi, beceri ve tutumların işinde uygulanmasına ve devam ettirilmesine bağlı olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, hizmetiçi eğitim programlarının başarılı ve etkili olması için, programların ihtiyaçlar üzerine kurulması ve öğrenilenleri uygulama ve devam ettirme seviyelerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.