İlköğretim Okulu Müdürlerinin Algılarına Göre İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlikleri

Abidin Dağlı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi’nin sınıf öğretmenliği bölümü ile diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve ilköğretim okullarının I. kademesinde görev yapan öğretmenlerin, belli boyutlardaki yeterliklerine ilişkin müdür algılarını saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki 53 ilköğretim okulunda görevli 53 okul müdürü araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizi sonucunda, Eğitim Fakültesi’nin sınıf öğretmenliği bölümü ile diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve ilköğretim okullarının I. kademesinde görev yapan öğretmenlerin “alan bilgisi, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, araştırma ve insan ilişkileri” boyutları konusundaki yeterliğine ilişkin müdür algıları arasında anlamlı fark saptanmıştır. İlköğretim okul müdürleri adı geçen boyutlarda sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan öğretmenleri “oldukça yeterli” görürken, diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğretmenleri de "kısmen yeterli” gördükleri saptanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.