İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Davranışları

Abidin Dağlı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, ilköğretim den etmenlerinin ders denetimine ilişkin algılarını saptamaktır. Bu amaçla, Diyarbakır il merkezindeki 48 ilköğretim okulunda görevli 352 öğretmen, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim okullarının I. ve II. kademesinde görev yapan öğretmenlerin, denetmenlerin ders denetimine ilişkin algıları arasında anlamlı fark saptanmış olup, I. kademede görevli öğretmenlerin, ilköğretim denetmenlerinin denetim davranışlarına "az derece"de, II. kademede görevli öğretmenlerin ise, "orta derece "de katıldıkları saptanmıştır. Bayan ve erkek öğretmenlerin, denetmenlerin ders denetimine ilişkin algıları arasında ise, anlamlı fark saptanmamış olııp, her iki grup öğretmenin, ilköğretim denetmenlerinin ders denetim davranışlarına "az derece"de katıldıkları ileri sürülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.