Fen Öğrencilerinin Genel Kimya Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler

Giray Berberoğlu, Hüsniye Demircioğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, cinsiyet, kardeş sayısı, ailenin geliri, ev ödevine ayrılan zaman, kimyaya yönelik tutumlar, öğrenme stilleri, üniversite giriş puanlan gibi değişkenlerin genel kimya derslerindeki başarıyı nasıl etkilediklerini incelemektir. Araştırmaya toplam 331 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bilgiler üç ayrı anket kullanılarak toplanmıştır. Bunlar Öğrenci Anketi, Kimyaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stilleri envanteridir. Sonuçlar seçilen değişkenler arasından cinsiyet, ev ödevine ayrılan zaman, tutumlar ve öğrenme stillerinin genel kimya derslerindeki başarıyı etkilediğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimyaya yönelik tutum, öğrenme stilleri, genel kimya derslerindeki başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.